검색 양식

Mafyou 26

Sé Chèf Pwèt-la Fè Konplo Kont Jézi

(Mak 14:1-2; Louk 22:1-2; Jan 11:45-53)

1Lè Jézi té fin enstwi sé moun-an tout sé bagay sala, i di sé disip li-a, 2“Kon ou sav, an dé jou ankò kay Fèt Délivwans-lan épi yo kay pwan Gason Lézòm-lan épi yo kay ladjéʼy an lanmen lézòm pou yo kwisifyéʼy.”

3Lè sala sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la té asanblé lakay Kayafas, pli ho chèf pwèt-la, 4épi yo fè plan pou awété Jézi an sigwé pou fè moun tjwéʼy. 5Yo di, “Sé pa pou nou fèʼy paditan yo ka fété fèt-la, paski sé moun-an pé lévé wévòt.”

Yon Madanm Vidé Losyon Anlè Tèt Jézi

(Mak 14:3-9; Jan 12:1-8)

6Jézi té an vil Bèfanni adan kay Simon, an nonm ki té ni maladi lapo. 7Lè Jézi té ka manjé, an madanm vini épi yon boutèy ki té fèt èk an wòch yo ka kwiyé “alabasta”. Boutèy sala té ni an losyon ki té chè an chay, épi madanm-lan vidé losyon-an asou tèt Jézi.

8Lè sé disip-la wè sa, yo té faché an chay. Yo di, “Pouki i ka gaspiyé losyon sala? 9Nou té sa vann losyon-an pou konmen lajan, épi nou té sa bay maléwé lajan-an!”

10Jézi sav sa yo té ka di-a, kon sa i di yo, “Las anbété madanm-lan! Sa sé an bon bagay i fè ban mwen. 11Ou kay toujou ni sé maléwé-a anpamiʼw, mé ou pa kay ni mwen tout tan. 12Losyon-an i vidé anlè kò mwen-an pwépawé mwen pou lè yo kay téwé mwen. 13Épi mwen ka asiwéʼw, népòt koté an latè-a moun pwéché Bon Nouvèl-la konsèné mwen, yo kay di sa madanm-lan fè-a pou moun sa chonjéʼy.”

Jida Twayi Jézi

(Mak 14:10-11; Louk 22:3-6)

14Menm jou sala yonn an sé douz disip-la yo ka kwiyé Jida Iskariyòt alé koté sé chèf pwèt-la 15épi i di yo, “Ki sa ou kay ban mwen si mwen ladjé Jézi an lanmen zòt?” Sé chèf pwèt-la konté twant pyès dajan épi yo ba liʼy. 16Épi dépi jou sala Jida té ka gadé pou an bon lokazyon pouʼy fè yo awété Jézi.

Jézi Sélébwé Fèt Délivwans Épi Sé Disip-la

(Mak 14:12-21; Louk 22:7-14; Jan 13:21-30)

17Asou pwèmyé jou-a sé Jwif-la té ka manjé pen san lèlven-an, sé disip-la vini koté Jézi épi yo mandéʼy, “Koté ou vlé nou pwépawé Fèt Délivwans-lan pouʼw manjé?” 18Jézi di yo, “Alé lakay tèl nonm ki ka wèsté an vil-la épi diʼy lè-a ja vini pou mwen mò, épi mwen èk sé disip mwen-an kay manjé Fèt Délivwans-lan lakay li.” 19Sé disip-la alé épi yo fè menm kon Jézi té di yo épi yo pwépawé manjé-a pou fèsten-an.

20Lè òswè pwan, Jézi épi douz disip-la asid pou yo manjé. 21Paditan yo té ka manjé, Jézi di yo, “Mwen ka asiwéʼw, yonn an zòt kay twayi mwen.”

22Sa fè sé disip-la lapenn tèlman, yonn apwé lòt koumansé mandéʼy, “Mèt, ou kwè sé mwen?”

23Jézi wéponn yo, i di, “Menm sa ki fouyé penʼy an bòl sòs-la ansanm épi mwen-an, sé li ki kay twayi mwen. 24Gason Lézòm-lan kay mò menm kon lévanjil-la di, mé ki mizi téwib i kay téwib pou moun-an ki twayi Gason Lézòm-lan! I té kay pli mèyè si moun sala pa té janmen fèt!”

25Jida, ki té kay twayiʼy-la, mandéʼy, “Mèt, ou kwè sé mwen?”

Jézi wéponn li, i di, “Sé ou menm ki diʼy.”

Dènyé Wipa-a

(Mak 14:22-26; Louk 22:15-20; 1 Kòrint 11:23-25)

26Paditan yo té ka manjé, Jézi pwan pen épi i wimèsyé Bondyé épi i kasé pen-an èk i bay sé disip li-a. I di yo, “Pwanʼy épi manjé. Sa sé kò mwen.”

27Épi i pwan an pòt diven, i wimèsyé Bondyé épi i ba yo. I di, “Bwè, zòt tout. 28Sa sé san mwen ki siyé agwéman-an Bondyé fè épi lézòm-lan. San mwen kay koulé pou an chay moun pou yo jwenn péché yo pawdonnen. 29Mwen ka diʼw, mwen pa kay janmen bwè diven épiʼw ankò pou jis tan mwen bwè diven nèf-la épiʼw an wéyòm-lan Papa mwen ka kondwi-a.”

30Yo chanté an chanté épi yo alé asou Mòn Òliv.

Jézi Di Pita Kay Inyowéʼy

(Mak 14:27-31; Louk 22:31-34; Jan 13:36-38)

31Jézi di yo, “Òswè-a menm zòt tout kay kouwi kité mwen, paski lévanjil-la di,

‘Bondyé kay tjwé gadyenn mouton-an,

épi twipo mouton-an kay simen.’

32Mé lè mwen wésisité, mwen kay alé an Galili avanʼw.”

33Pita wéponn Jézi épi i di, “Menm si tout lézòt abandonnenʼw, mwen pa kay janmen kouwi kitéʼw!”

34Mé Jézi wéponn Pita, i di, “Mwen ka asiwéʼw, òswè-a avan kòk-la chanté, ou kay di twa fwa ou pa konnèt mwen.”

35Pita wéponn Jézi, i di, “Menm si mwen ni pou mò épiʼw, mwen pa kay janmen di mwen pa konnèt ou.” Épi sé lézòt sé disip-la di menm bagay-la.

Jézi Pwédyé An Gèfsèmanni

(Mak 14:32-42; Louk 22:39-46)

36Lè sala Jézi épi sé disip li-a alé an koté yo ka kwiyé Gèfsèmanni, épi i di yo, “Asid la paditan mwen ka alé pli douvan ay pwédyé.” 37I pwan Pita èk dé gason Zèbèdi-a épiʼy. I té twakasé épi i té ni an gwo lapenn an tjèʼy, 38épi i di yo, “Lapenn-an ki an tjè mwen-an tèlman gwo mwen ka santi i kay tjwé mwen. Wèsté isi-a èk pa dòmi.”

39Épi i menm alé an ti tak pli douvan épi i jété kòʼy fas atè épi i pwédyé, i di, “Papa mwen, si i posib, tiwé pòt soufwans sala douvan mwen. Mé kanmenm pa fè sa mwen vlé, mé fè sa ou vlé fè pito.”

40Lè i viwé koté twa disip-la té yé-a, i jwenn yo ka dòmi. I di Pita, “Ou pa sa tjenn mwen konpany pou yon ti mouman? 41Pa kité sonmèy pwanʼw, épi pwédyé pouʼw pa tonbé anba tantasyon. Lèspwiʼw vlé fè bagay-la ki bon-an, mé kòʼw pa fò asé pou sa.”

42Jézi viwé alé ay pwédyé yon kou ankò. I di, “Papa mwen, si sé pou mwen bwè pòt soufwans sala avan ou tiwéʼy douvan mwen, mwen kay fè sa ou vlé-a.”

43I viwé ankò épi i jwenn sé disip-la ka dòmi. Yo pa té sa tjenn zyé yo ouvè. 44Jézi kité yo épi i alé ankò pou twazyenm fwa-a épi i pwédyé menm lapwiyè-a i té pwédyé avan-an.

45Lè i viwé koté sé disip-la té yé-a, i di, “Ou ka dòmi toujou? Ou ka pozé kòʼw? Mi, lè-a wivé pou yo ladjé mwen Gason Lézòm-lan an lanmen sé méchan-an.” 46I di yo, “Lévé! Annou alé! Mi, nonm-lan ki kay twayi mwen-an ka vini. Annou jwenn li.”

Yo Awété Jézi

(Mak 14:43-50; Louk 22:47-53; Jan 18:3-12)

47Jézi pʼòkò té menm fin palé lè Jida, yonn an sé douz disip-la, wivé. I té ni an gwan konpanni moun épiʼy èk yo té ni sab épi boutou. Sété sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la ki té voyé yo. 48Jida té ja di yo, “Nonm-lan mwen kay bo-a, sé li zòt vlé. Tjenbéʼy.”

49Lè Jida wivé, i alé dwèt koté Jézi épi i diʼy, “Bonswè, Mèt,” épi i boʼy.

50Jézi di, “Kanmawad, sa ou vin fè-a, fèʼy vitman.”

Épi sé moun-an ki té la-a mété lanmen anlè Jézi épi yo awétéʼy. 51Yonn an sé disip-la ki té épi Jézi-a hédi sab li épi i fwapé yonn an sé sèvant pli ho chèf pwèt-la, épi i fè zòwèy li pwan lavòl.

52Jézi diʼy, “Mété sab-la viwé an plas li, paski tout moun ki sèvi sab-la pou tjwé moun kay mò pa sab-la. 53Ès ou pa sav mwen sa kwiyé Papa mwen pou édé mwen, épi menm lè-a i kay voyé konmen mil nanj? 54Mé si mwen fè sa, sa ki ékwi an lévanjil-la pa kay fèt vwé.”

55Menm lè-a Jézi palé bay sé moun-an, i di, “Ou ja vini dèyè mwen byen amé akwèdi mwen sé an kwiminèl. Toulé jou mwen té ka enstwi an Kay Bondyé-a épi zòt pyès pa tjenbé mwen. 56Mé tout sa fèt pou sa sé pwòfèt-la té ékwi an lévanjil-la vin fèt vwé.”

Lè sala tout sé disip-la kitéʼy épi yo kouwi.

Jézi Douvan Gwan Konsèy Jwif-la

(Mak 14:53-65; Louk 22:54-55, 63-71; Jan 18:13-14, 25-27)

57Sé moun-an ki té awété Jézi-a mennenʼy lakay Kayafas, pli ho chèf pwèt-la, koté sé titja lwa sé Jwif-la épi sé ofisyé Jwif-la té asanblé ansanm. 58Mé Pita menm swiv Jézi adan an distans. I antwé jis an lakou pli ho chèf pwèt-la èk i asid épi sé gad-la pouʼy té wè ki sa ki té kay fèt.

59Sé chèf pwèt-la épi tout sé manm konsèy-la chaché pou an moun pou sèvi fo témwen kont Jézi pou té fè yo kondannéʼy pou lanmò, 60mé yo pa jwenn pyès, magwé an chay moun alé douvan épi yo manti asouʼy.

Alafen, dé nonm doubout 61épi yo di, “Nonm sala di i sa kwazé Kay Bondyé-a épi viwé batiʼy an twa jou.”

62Pli ho chèf pwèt-la doubout épi i mandé Jézi, “Ès ou pa ni anyen pouʼw di kont sé akizasyon-an dé nonm-lan fè kont ou-a?” 63Mé Jézi pa wéponn li.

Pli ho chèf pwèt-la diʼy ankò, “An non Bondyé ki vivan-an, mwen ka konmandéʼw pou di nou lavéwité-a. Ès sé ou ki Mèsaya-a, Gason Bondyé?”

64Jézi wéponn li, i di, “Sé ou ki diʼy. Dépi jòdi-a ou kay wè mwen Gason Lézòm-lan asid asou lanmen dwèt Bondyé épi mwen kay vini asou nwaj-la!”

65Lè Jézi diʼy sa, pli ho chèf pwèt-la té faché tèlman, i déchiwé had li. I di, “Nou pa bizwen pyès témwen ankò. Mi, i ja ensilté Bondyé! 66Ki jijman pou nou ba li?”

Yo diʼy, “I koupab épi i ni pou mò!”

67Yo kwaché an fidjiʼy épi yo bat li épi adan yo ba li souflé 68épi yo diʼy, “Si ou sé Mèsaya-a, di nou kilès ki baʼw souflé sala!”

Pita Inyowé Jézi

(Mak 14:66-72; Louk 22:56-62; Jan 18:15-18, 25-27)

69Pita té asid dèwò an lakou-a, épi yon sèvant vini èk i di, “Ou té épi Jézi tou, nonm Galili-a!”

70Mé Pita di douvan yo tout, “Mwen pa konnèt anyen an sa ou ka di-a,” 71épi i kité koté i té yé-a èk i alé an bayè lakou-a. An lòt sèvant wèʼy épi i di, “Nonm sala té épi Jézi nonm Nazawèt-la!”

72Pita wéponn li ankò, i di, “Non, mwen ka sèwmanté mwen pa konnèt nonm sala pyès!”

73An ti mouman apwé sa, sé nonm-lan ki té la-a di Pita, “Mé wi ou sé yon disip Jézi! Mannyè ou ka palé-a fè nou sav ou sé yonn adan yo!”

74Pita di, “Mwen ka sèwmanté sa mwen ka di-a sé lavéwité-a! Kité Bondyé pini mwen si sa mwen di-a pa vwé! Mwen pa konnèt nonm sala!”

Menm lè-a kòk-la chanté, 75épi Pita chonjé sa Jézi té diʼy-la, “Avan kòk-la chanté, ou kay di twa fwa ou pa konnèt mwen.” Pita pati épi i koumansé pléwé akwèdi tjèʼy té kay waché.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index