검색 양식

ܠܘܩܐ 7:9

9ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܲܢܹܐ، ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ. ܕܝܼܪܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܵܬܪܹܗ: ”ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܘܼܦ ܓܵܘ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܗܵܐ.“