검색 양식

ܡܬ‌ܝ 6:19

ܣܝܡܬ̈‌ܐ ܕܓܘ ܫܡܝܐ

ܠܘܩܐ 12‏:33‏-34

19”ܠܵܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܝܼܡܵܬܹ̈‌ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܪܲܝܬܵ‌ܐ ܘܐܸܟ݂ܠܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܪܸܒ݂ܝܼ، ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܓܹܢܵܒܹ̈ܐ ܟܹܐ ܒܵܙܥܝܼ ܘܓܵܢܒ݂ܝܼ.