검색 양식

1 Pierre 2

Pèyaa Ka Mör̂u Mâ Ba Ka Ar̂ii.

1Tö ökâré gëve virai pâr̂â câwâ ka yaané wânii, mâ vi ârui wânii mâ pâr̂â veevee, mâ vi yar̂ii mâ vi vâpèr̂u wânii, 2aè rhî vè e vèr̂i na gëve jâr̂â ji ka dö e, mi xè-i ko, wè nô i Bâô, na ûr̂û pâr̂â o yar̂i ka mö ké ârè, cè ki gëve kau vi xè-i mâ pwa yèr̂i vi pè mör̂u, 3Xèi ökâré: «Na ki gëve wê cowa néwaa êr̂ê, na e kwéyë na Ör̂ökau.»

4Aè gëve vi vè ubwa i-e, wè pèyaa ka mör̂u na ce ré na virai na kâmö, aè na pâbir̂i-e na Bâô, mâ na dö lèèwi yè-è; 5aè vâi rua-ve bar̂ee, na ûr̂û pâr̂â pèyaa ka mör̂u, cè ke-ve rhau vâi mwâ né ko, mâ cè ke-ve pâr̂â cî kâmö paxa ar̂ii paxa nâânévâ, cè ki mâ nâânévâ i pâr̂â êê vi ye êê pwaér̂ö rö-i ko, wè ökâré ka e yè Bâô xè-i Ièsu Kérisö. 6Wè é êr̂ê rö ka yu, êr̂ê:

«Tö rhûû, gö nââ rö Siona pèyaa vè kââ né ka vâ rhöö

Ka é pâbir̂i, mâ ka dö kau na pè urhii;

Nè yè da köö na kâmö ré tâ néwèi yè-è.»

7Tö ökâré ökââ nô-né, wè vè ki-ve paxa tâ néwèi. Aè cér̂é paxa da tâ néwèi, wè ökââ nô-né,

«Ö pèyaa ré cér̂é virai na pâi pa vâ mwâ,

Wè é wê waa röi vè kavèè ka rhöö mwâ.»

8Mâ na êr̂ê bar̂ee:

“Pèyaa pè dùxè,

Mâ jâ pè yapurhâi”.

Wè cér̂é wê dùxè-r̂é rö-i na cér̂é paxa da tâ néwèi nô, aè é kâyâi-r̂é vè kââ né kââ-ré.

9Aè gëve rö cî kani ré é pâbir̂i-r̂é, mâ pâr̂â kâmö paxa vi ye êê pwaér̂ö paxa vi kwéjî, mâ névâ ka vi rheewaa-è, mâ ba ré na waa vè ki-e na Bâô, cè ke-ve vi êr̂ê vèa pâr̂â ar̂inadö i ce ré wè aʼyè-ve mi xè orê yè daa xi-e pè buèi, 10gëve ré da dö béé dèxâ mwâcir̂i mâʼ, aè gëve pâr̂â béé mwâcir̂i i Bâô xina, mâ gëve pâr̂â kâmö pa é da méar̂i-r̂é mâʼ, aè é wê méar̂i-ve xina.

Mör̂u Ûr̂û Kâmö Yar̂i I Bâô

11Pâr̂â wêê nénââ xi-nya mwêê, gö wapaur̂u-ve, wè gëve pa döwöö, mâ pa tö bwêê vâr̂â vi tö bwêê jë. Vi tö vè mwâi vèr̂i na gëve rai pâr̂â rhî vè e né kar̂ö, wè pâr̂â kââ ré vi paa yè ko. 12Na e na ki gaamëë na câwâ xe-ve na gëve tö néjêr̂ê pâi pa dö töö, tö ökâré cér̂é bar̂i ké vâpèr̂u-ve êr̂ê, gëve kâmö pa yaané mâ pâr̂â, na e na ké-r̂é rhîâgür̂ü bar̂ee pâr̂â nêr̂ê ka e mâ pè kau Bâô tèi nédaa né vi rhâwaa.

13Pwêr̂êwaa na gëve xè-i Ör̂ökau pâr̂â mââyöö ré é pè tömâ rö pwar̂a pâr̂â kâmö, ra wi mââyöö i Ör̂ökau ka vi kwéjî, 14ra wi mââyöö i pâr̂â gavana wè cér̂é ûr̂û pâr̂â kâmö ré na tùr̂ùwaa-r̂é na Bâô na ka nââ pè urhii yè pâr̂â kâmö ré waa nô ka yaané, mâ pè pè kau pâr̂â kâmö ré cér̂é waa nô ka e. 15Wè ökâré rhî vè e i Bâô, cè ke-ve ya vè nimâ xè-i pâr̂â nêr̂ê-ve ka dö e pâr̂â câwâ bwir̂i i pâr̂â kâmö pa da gaamëë, 16pa ûr̂û pâr̂â kâmö ré é wê kâyâi-r̂é vi bwir̂i, cér̂é bör̂i pugèwè ké vi bwir̂i xé-r̂é vè pè karui vi waa vè yaané xé-r̂é, aè na e rö na ké mâ waa nêr̂ê ûr̂û kâmö yar̂i i Bâô. 17Pè kau vèr̂i pâr̂â kâmö wânii na gëve. Méar̂i pâr̂â pâ kaavèâi. Tâ nôô yè Bâô, pè kau vèr̂i ör̂ökau ka kau.

Dèxâ Pè Virù Na Pâr̂â Bwêêpë I Kérisö

18Pâ kâmö yar̂i éé, pwêr̂êwaa pâr̂â pâ kaavûû xar̂a bar̂a, na da yè pâr̂â kaavûû pa e rhar̂i mâ pa kièo, aè dè yè pâr̂â kaavûû bar̂ee pa karher̂e. 19Wè ö kââ ka e êr̂ê, ki pè mör̂ö-è na kâmö rai pâr̂â bwêêpë xar̂a vi rhîâgür̂ü xi-e ka e yè Bâô, tèi ökâré é waa vè yaané-é na na yèri pûû-é. 20Wè âri kââ ka dö kââ, na ki gëve cëi-e ké yè jâxai-ve xè-i nô ka yaané ré gëve waa? Aè gëve yè cëi e pâr̂â kôjuwaa xè-i nô ka e ré gëve waa, bör̂i ö kââ-ré ka dö kââ yè Bâô. 21Wè ökâré é aʼyè-ve nai, wè na wê bwêêpë bar̂ee na Kérisö vè ke-ve, mâ na é nââ yè-ve dâ cè ke-ve pè vi cir̂i-e mâ köiwaa vi mêr̂ê â-ê rö wêyê ré na köiwaa na ce. 22Ö ce ré ka da waa kââ ka yaané, mâ ka yèri bar̂ee vee é pwa yèri rö néwâ-ê; 23aè ce ré é aʼvè yaané-é, na bör̂i da aʼ; é kôjuwaa-è, na da bör̂i pè bar̂a i-r̂é vè pè kwê, aè na dè kâyâi-e yè ce ré vi winô vè târi avâr̂i; 24ö Kérisö ré wê kââ rhâri pâr̂â yerii xé-ré xè-i kar̂ö-è rö kêê, cè ki gèré wê mé yè yerii mâ wii mör̂u vè ki câwâ ka târi; ö ce ré pè mör̂u-ré xè-i pâr̂â wêêkaâr̂â xi-e. 25Wè gëve wê vâr̂â vi bwir̂i mâʼ, na ûr̂û pâr̂â mutô pa wê vi mür̂ü rai wêyê. Aè xina-ré, wè gëve vi tëëtëë wa kâmö ka vi târ̂î mutô, mâ ka vi târ̂î pâr̂â ko-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index