검색 양식

Jean 8

1Na bör̂i vi na Ièsu na gwêêwè néé-é na Élaiö. 2Aè tèi mélöö xâ tù, na bör̂i vi tëë na mwâ waa ar̂ii, cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, na bör̂i vi pur̂â yè-r̂é na ce. 3Aè pâi pa yu ga mâ pâr̂â farésaiö, wè cér̂é rhiè mi yè-è dèxâ bwè, cér̂é tuwir̂i-e na na mö ké waa nô ka yaané, cér̂é bör̂i pè tömâ-ê rö négowé. 4Cér̂é bör̂i êr̂ê yè Ièsu, êr̂ê: «Kâmö ka vi pur̂â éé, ö bwè-a, wè é tuwir̂i-e na na mö ké cuu. 5Aè na yakoa yè-vé na Mosé rö néé mââyöö, cè ki mâ rhaxè-i pèyaa pâr̂â kâmö pa ûr̂û-ré; aè nè jië na nô xi-i yè-è?»

6Cér̂é êr̂ê ûr̂û-ré, wè cér̂é waa yeyèè yè-è cè ki wii na dèxâ nô ka pè vi kââr̂â i-e. Na bör̂i tâ nôô ria na Ièsu, mâ yu ga rö néjë i mèè â-ê. 7Cér̂é bör̂i tö-a ërëwaa-è i. Na bör̂i tömâ rua na ce, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ö kâmö ré yèri nô ka yaané xi-e rai-ve, nè yè rhaxè baayê bwè-a.» 8Na bör̂i tâ nôô ria tëë mwâr̂â mâ yu ga rö néjë. 9Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê nô ré mâ cê tâwai, cér̂é bör̂i rhau ör̂ö vidù rhar̂i, rhavûû rö-i pâi kau kwéyë rö kâmö ka rhaadè; aè Ièsu rhar̂i rö mâ bwè-a ré tö-a tö rhar̂i. 10Na bör̂i tömâ rua na Ièsu, mâ rhûû rhar̂i bwè-a mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Bwè-rè, âri-r̂é? Na yèri kâmö ka pè yerii-i?» 11Na bör̂i êr̂ê yè-è na bwè, êr̂ê: «Ör̂ökau, na yèri.» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Gö yè da pè yerii-i bar̂ee na gènyâ, wè vèr̂i mâ koa yè waa tëë nô ka yaané rhavûû tèi nédaa xina.»

Ièsu, Daa Né Bwêê Jë

12Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é tëë na Ièsu, êr̂ê: «Gènyâ, daa né bwêê jë. Ö kâmö ré yè mi ua-nya, na da tâwai yè vi rö ka orê, aè nè yè mâ wii na daa né mör̂u rö pwar̂a-è.» 13Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâr̂â farésaiö, êr̂ê: «Gè dè ye vè avâr̂i-i na gèi, na bör̂i da avâr̂i ké dè ye vè avâr̂i xi-i.» 14Na bör̂i kurher̂e yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gö yè dè ye vè avâr̂i-nya, na bör̂i dè avâr̂i na ké dè vi ye vè avâr̂i-nya xi-nya, wè gö tâwai ökâré gö mi xè-i, mâ ökâré gö yè vi nai. 15Gëve tâ néxâi bwir̂i wa yè kar̂ö; aè gènyâ, wè gö da tâ néxâi vi bwir̂i yè dèxâ kâmö. 16Aè gö yè tâ néxâi, na bör̂i dè avâr̂i na ké tâ néxâi xi-nya, xè-i ké da gènyâ rhar̂i, aè dè gövu vèâ Pevaa, kâmö ré tùr̂ùwaa-nya. 17Wè é yu rö né mââyöö xe-ve, êr̂ê, ka ye vè avâr̂i i kaar̂u kâmö, wè na dè avâr̂i. 18Aè gènyâ, wè gö dè ye vè avâr̂i-nya rö, na bör̂i ye vè avâr̂i-nya bar̂ee na Pevaa, kâmö ré tùr̂ùwaa-nya.» 19Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Âri Pevaa xi-i?» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve da tâwai-vu Pevaa. Gëve yè tâwai-nya, gëve yè tâwai bar̂ee Pevaa xi-nya.»

20Na êr̂ê pâr̂â nô ré rö ka nââ-ê vië na na mö ké vi pur̂â rö mwâ ka ar̂ii; aè na yèri rha kâmö cè ki yùù köwi-e yè-è xè-i ké da tö pwa na nédaa xi-e.

Gëve Da Tâwai Pwa Rö Ökâré Gö Vi Nai

21Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é tëë mwâr̂â na Ièsu, êr̂ê: «Gö yè wê vi, aè gëve yè mâ mèyè-nya, aè gëve yè mâ pèii xar̂a pâr̂â nô ka yaané xe-ve; ökâré gö yè vi nai, wè gëve da tâwai pwa rö-i.» 22Cér̂é bör̂i êr̂ê na pâi xè Juda, êr̂ê: «Na wêr̂êi, nè yè dè yö vè mii-e na ce, xè-i ké êr̂ê xi-e, êr̂ê ökâré gö yè vi nai, wè, gëve da tâwai yè pwa rö-i»? 23Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve, wè gëve mi xè ria, aè gènyâ, wè gö mi xè rua, gëve wè pâr̂â kâmö xè bwêê jë, aè gö da kâmö xè bwêê jë na gènyâ. 24Tö ökâré, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, gëve yè pèii xar̂a pâr̂â nô ka yaané xe-ve; wè gëve yè da tâ néwèi, “êr̂ê gènyâ ré”, gëve yè bör̂i pèii xar̂a pâr̂â nô ka yaané xe-ve». 25Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: “Gè wîr̂î?” Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Wè dè kââ ré gö êr̂ê yè-ve mi rö ka rhavûû. 26Na pôr̂ô yéyé na pâr̂â nô ré gö yè êr̂ê yè-ve mâ kâ vè târi; aè na avâr̂i na ce ré tùr̂ùwaa-nya, mâ pâr̂â kââ ré gö pwêr̂ê rai-e, wè ö kââ-ré gö êr̂ê yè bwêê jë.»

27Aè cér̂é da rhîâgür̂ü, êr̂ê, na êr̂ê xè-i Pevaa xi-e. 28Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Gëve yè wê pè rua o i kâmö na gëve, gëve bör̂i yè wê tâwai êr̂ê, gènyâ ré, mâ gö da waa vè târ̂ââ dèxâ kââ, aè ö kââ-ré na aʼpâgür̂ü yè-nya na Pevaa, wè ö kââ-ré gö êr̂ê. 29Aè na tö gövu ce ré tùr̂ùwaa-nya, na wê da kâyâi-nya na ce, wè gö bâ waa pâr̂â kââ ka e yè-è.» 30Na mö ké êr̂ê ûr̂û-ré pâr̂â nô ré na Ièsu, cér̂é bör̂i tâ néwèi-e na bör̂i kâmö pa pôr̂ô yéyé.

Paxa Târi Mâ Paxa Tö Êê Yavia

31Na bör̂i êr̂ê na ce yè pâi xè Juda pa tâ néwèi-e, êr̂ê: «Gëve yè bâ tö vè mör̂ö rö nô xi-nya, gëve yè bör̂i pâr̂â pâi pa avâr̂i. 32Aè gëve yè tâwai avâr̂i, nè yè bör̂i kâyâi târi yè-ve na avâr̂i.» 33Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèvé, wè gèvé pâr̂â mör̂u Abérahama, aè na yèri aau kâmö ka yè pugèwè-vé vè kâmö yar̂i, gè wêr̂êi, gè êr̂ê yè-vé, êr̂ê, é yè wê kâyâi târi yè-ve?» 34Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, ö kâmö ré yè waa nô ka yaané, wè na kâmö yar̂i i nô ka yaané na ce. 35Aè ö kâmö yar̂i, wè nè da tö vè mwââ rö wêê mwâ; na e rö na o i wêê mwâ, wè na tö yawi rö-i. 36Tö ökâré nè yè wê cöö-ve na O, avâr̂i nè yè bör̂i wê wii na târi yè-ve. 37Gö tâwai, êr̂ê, gëve pâr̂â mör̂u Abérahama; aè gëve bör̂i vi mèyè ké yè yö vè mii-nya na gëve, xè-i ké da vi ru nô xi-nya rö pwéé-ve. 38Gö êr̂ê pâr̂â kââ ka é tö rhûû xi-nya rai Pevaa; aè gëve dè waa bar̂ee na gëve pâr̂â kââ ka é dè tö rhûû xe-ve rai pevaa xe-ve.» 39Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Pevaa xé-vé, wè Abérahama.» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve yè pâr̂â pâlè Abérahama na gëve, gëve yè bör̂i waa pâr̂â nêr̂ê i Abérahama. 40Aè xina, wè gëve vi mèyè ké yè yö vè mii-nya, gènyâ kâmö ka pèri yè-ve avâr̂i ré gö pwêr̂ê rai Bâô. Na da waa ûr̂û-ré na Abérahama. 41Aè gëve dè waa pâr̂â nêr̂ê i pevaa xe-ve.» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèvé da pâr̂â pâlè nédeewi; rhaaxâ rö Pevaa xé-vé wè Bâô.» 42Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Nè yè pevaa xe-ve na Bâô, gëve yè bör̂i tâ néwèi-nya, wè, gö mi xè-i Bâô na gènyâ, mâ pwa xè-i xi-e, gö da pwa vè târ̂ââ, aè na tùr̂ùwaa-nya mi na ce. 43Gëve wêr̂êi, na gëve da rhîâgür̂ü nô xi-nya? Xè-i ké da tâwai xe-ve ké yè pwêr̂ê nô xi-nya. 44Gëve wè gëve mör̂u pevaa xe-ve wè méavor̂a; gëve bör̂i bar̂i waa rhî vè e i pevaa xe-ve. Wi ré ka vi ârui kâmö mi rö ka rhavûû, na da tâwai tömâ rö avâr̂i xè-i ké yèri rha wê nô ka avâr̂i rö xi-e. Nè yè êr̂ê nô ka vee na ce; wè dè kèi xi-e wè kâmö ka vee na ce mâ pevaa i vee. 45Aè gènyâ, wè gö êr̂ê avâr̂i, ökâré gëve bör̂i da tâ néwèi-nya xè-i. 46Wîr̂î rai-ve ré yè ye vè avâr̂i, êr̂ê, na wii na nô ka yaané rö pwar̂a-nya? Aè gö êr̂ê avâr̂i, gëve bör̂i wêr̂êi gëve da tâ néwèi-nya? 47Ö kâmö ré mi rai Bâô, wè na tö pwêr̂ê nô i Bâô na ce; aè gëve da pwêr̂ê nô ré na gëve, wè gëve da mi rai Bâô.»

Ièsu Mâ Abérahama

48Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi xè Juda, êr̂ê: «Na wêr̂êi, gèvé da êr̂ê vè târi, êr̂ê, gè wi xè Samaria na gèi, mâ na tö pwar̂a-i na u?» 49Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na da tö pwar̂a-nya na u, wè, gö pè kau Pevaa xi-nya, aè gëve bâ pè vi ria-nya na gëve. 50Gö da vi mèyè nô né ké yè pè kau-nya, aè na wii na kâmö ka vi mèyè nô né mâ kââ vè târi. 51Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê nè yè wii na rha kâmö ka yè tö rhûû e nô xi-nya, nè yè da tâwai tö rhûû pèii mé kwéyë rua waavi.»

52Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi xè Juda, êr̂ê: «Gèvé wê tâwai xina, êr̂ê, na tö pwar̂a-i na u. Na wê mé na Abérahama, mâ pâr̂â péröféta, aè gèi, wè gè êr̂ê, nè yè wii na rha kâmö ka yè tö rhûû e nô xi-nya, nè yè da tâwai yè tö rhûû pèii mé kwéyë rua waavi? 53Na wêr̂êi, gè kau rai Abérahama pevaa xé-vé ka wê mé? Mâ cér̂é wê mé bar̂ee na pâr̂â pérövéta, aè gèi wè gè pugèwè-i cè gèi wîr̂î?» 54Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gö yè dè pè kau-nya, nè yè bör̂i da dö kââ na ké kau xi-nya. Aè na pè kau-nya na Pevaa xi-nya, ce ré gëve êr̂ê na Bâô xe-ve na ce, 55gëve da tâwai-e na gëve. Aè gö tâwai-e na gènyâ; gö yè êr̂ê na gènyâ, êr̂ê gö da tâwai-e, ëi, gö yè bör̂i kâmö ka vee ûr̂û-ve. Aè gö dè tâwai-e, mâ gö köiwaa nô xi-e. 56Na wê tââ vi or̂o na Abérahama, pevaa xe-ve, wè nè yè mâ tö rhûû pâr̂â nédaa xi-nya; na bör̂i wê tö rhûû, na bör̂i vi or̂o vè kau na ce.» 57Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi xè Juda, êr̂ê: «Na da dö kaar̂u kâmö na ma pârör̂ö na pâr̂â nédö xi-i, aè gè wê xö tö rhûû Abérahama?» 58Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê dè gènyâ baayê ma' na na mö ké yèri Abérahama.» 59Cér̂é bör̂i pè pâr̂â pèyaa cè ké-r̂é rhaxè-è, na bör̂i vi uyûi na Ièsu, mâ vi rua xè mwâ ka ar̂ii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index