검색 양식

Matthieu 5

Vi Pur̂â Rö Gwêêwè (Némèè 5 Léé Rö Némèè 7)

1Na bör̂i tö rhûû pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé na Ièsu, na bör̂i tèi rua rö ka pwi, na bör̂i cuè rö-i, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e. 2Na bör̂i vi vaa, mâ pur̂â-r̂é, mâ êr̂ê, êr̂ê:

Mör̂u Ka Avâr̂i

Luk 6.20-23

3«Na kau mâmâ na ko-r̂é pâr̂â paxa rhauadè na wêê nénââ xé-r̂é,

Wè na ké-r̂é na mwâcir̂i xè nékö.

4Na kau mâmâ na ko-r̂é pâr̂â paxa tââ,

Wè é yè mâ ya vè tââmêr̂ê-r̂é.

5Na kau mâmâ na ko-r̂é pâr̂â paxa kièo,

Wè nè yè mâ ké-r̂é na bwêê jë.

6Na kau mâmâ na ko-r̂é, cér̂é paxa bar̂i ara mâ bar̂i wâyö nô ka târi,

Wè é yè mâ pè kiè-r̂é.

7Na kau mâmâ na ko-r̂é pâr̂â paxa vi méa,

Wè é yè mâ nââ yè-r̂é vi méa.

8Na kau mâmâ na ko-r̂é pâr̂â paxa korhî na wêê nénââ xé-r̂é,

Wè cér̂é yè tö rhûû Bâô.

9Na kau mâmâ na ko-r̂é, pâr̂â paxa vië,

Wè é yè mâ ye néé-r̂é, êr̂ê, pâr̂â pâlè Bâô.

10Na kau mâmâ na ko-r̂é, é waa vè yaané-r̂é, na pûû-é na câwâ ka târi,

Wè na ké-r̂é na mwâcir̂i xè nékö!

11Na kau mâmâ na ko-ve, na ké-r̂é vi na pâr̂â kâmö na ka vër̂ëë-ve, mâ waa vè yaané-ve, mâ yi vè vee i-ve i pâr̂â nô ka yaané wânii, na pûû-é na gènyâ. 12Pwérhar̂a rua e na gëve mâ vi or̂o, wè na kau na pè urhii-ve rö rua nékö, wè é waa vè yaané ûr̂û-ré pâr̂â pérövéta ka baayê rai-ve.»

Yöö Mâ Daa

Mar 9.50; Luk 4.34,35

13«Gëve yöö né bwêê jë, nè yè yèri mâ ké yè mâi yöö, na nè yè mâ mâi xè xi-yé? Na da dö kââ tëë, na e na ki mâ virai, cè ki mâ texai na pâr̂â kâmö.»

14«Gëve daa né bwêê jë, na da tâwai tö vèii na névâ ka é pè tömâ rö gwêêwè. 15É da kèr̂i bar̂ee mwââ kêmör̂u mâ nââ rö é ria né böö kêê, aè na e na bwêêwé ka tö-i mwââ kêmör̂u, wè na waavèai-ré wânii rö mwâ. 16Na e na ki waa ûr̂û-ré na daa xe-ve rö némèè pâr̂â kâmö, cè ké-r̂é rhûû nêr̂ê-ve ka e, mâ pè kau Pevaa xe-ve rö rua nékö.»

Vi Aʼpâgür̂ü Rö-I Mââyöö

17«Koa yè tâ néxâi na gëve, êr̂ê, gö wê pwa na ka cöö mââyöö mâ pâr̂â pérövéta; aè gö da xa pwa na ka cöö, aè na e na ki rhau yexèvè röi. 18Wè na avâr̂i na gö êr̂ê yè-ve, nè yè mâ yèri nékö mâ bwêê jë, aè nè da yèri dèxâ iota, mâ dèxâ ga ka yar̂i aau rö mââyöö, na ki da tö rhau yexèvè röi. 19Tö ökâré, ö kâmö ré vi texai ria wê ka yar̂i bor̂o xè-i pâr̂â mââyöö-a, mâ vi aʼpâgür̂ü yè pâr̂â kâmö cè ké-r̂é mâ bâ waa ûr̂û-ré, wè e yè aʼvè yar̂i-e aau rö mwâcir̂i xè nékö; aè ö kâmö ré pwêr̂ê mâ pâgür̂ü, wè é yè mâ ye néé-é, êr̂ê, na dö kâmö rö mwâcir̂i xè nékö. 20Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê: Nè da vi kwéjî na nô xe-ve ka târi rai nô ka târi i pâi paxa yu ga, mâ pâr̂â farésaiö, gëve yè da vi ru aau rö mwâcir̂i xè nékö.»

Vi Aʼpâgür̂ü Rö-I Vi Rhôê

21«Gëve wê pwêr̂ê rö-i ka é êr̂ê yè pâi kau xiréé mâ, êr̂ê: “Koa yè vi yö vè mii kâmö; ö kâmö ré yö vè mii, wè na e na ki mâ rhôôr̂u-é”. 22Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê: ö kâmö ré rhôê yè kaavèâi-e, na e na ki mâ rhôôr̂u-é; ö kâmö ré êr̂ê yè kaavèâi-e, êr̂ê: “Raka!” na e na ké-r̂é ërëwaa-è na pâi paxa vi tëvë; aè ö kâmö ré êr̂ê yè-è bar̂ee, êr̂ê: “Döwi!” wè na e yè-è na kêmör̂u rö gééna. 23Tö ökâré, gè yè bar̂i pè na gèi kwââvâr̂â xi-i na bwêêwé kaa yâmar̂a, aè gè mö ké tâ néxâi ré é, êr̂ê, na wii na dèxâ kââ yè-i rö pwar̂a kaavèâi-i, 24nââ wîr̂î rö ré é kwââvâr̂â xi-i tö némèè kaa yâmar̂a, mâ vi baayê wîr̂î na ka vi kâwîî yè kaavèâi-i; gè yè bör̂i wê mi na ka nââ tëë kwââvâr̂â xi-i.»

25«Bèr̂éé na gèi na ka vi kâwîî yè ka rhîaa xi-i, na göu mö ké köiwaa vèâ wêyê, wi kâyâi-i na ka rhîaa xi-i yè kâmö ré vi rhôôr̂u nô, aè kâmö ka vi rhôôr̂u nô, wè nè kâyâi-i yè kâmö ka vi târ̂î, nè yè bör̂i yer̂e-i na mwâ pö kâmö. 26Avâr̂i gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, gè yè da vi rua mi xè ré é, na ki gèi da tö urhii cêmè röi pâr̂â mwâné ka yar̂i bor̂o.»

Vi Aʼpâgür̂ü Rö-I Ké Cuu Pâr̂â

27«Gëve wê pwêr̂ê röi na é wê êr̂ê xiréé mâ, êr̂ê: “Koa yè cuu wa kui dèxâ kâmö.” 28Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, ö kâmö ré rhîwir̂i kui dèxâ kâmö, mâ rhî vè e-é, na wê cuu wa é röi rö pwéé-é. 29Nè vi kââr̂â i-i na pièmè é gaamëë xi-i, cuur̂u mâ yer̂e virai, wè na e na ki yèri dèxâ böömèè kar̂ö-i, rai ki yè rhau yer̂e wânii kar̂ö-i rö gééna. 30Nè vi kââr̂â i-i na néxar̂a â-i é gaamëë, rharher̂e mâ yer̂e virai, wè na e na ki yèri dèxâ böömèè kar̂ö-i, rai ki yè rhau yer̂e wânii kar̂ö-i rö gééna.»

Vi Aʼpâgür̂ü Rö-I Ké Cöö Vi öyö

Mat 10.11-12; Luk 16.18

31«É wê êr̂ê röi mâ, êr̂ê, ö kâmö ré virai kui-e, na e na ki mâ nââ yè-è pèci pè cöö kaa vi öyö. 32Aè, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, ö kâmö ré virai kui-e, na ki da cuu, wè na kâyâi-e yè cuu, aè, ö kâmö ré pè vè kui ö bwè ré é virai-e, wè na pâr̂â bar̂ee.»

Vi AʼPâgür̂ü Rö-I Pâr̂â Vi Kîbô

33«Ökââ bar̂ee, gëve wê pwêr̂ê röi, na é wê êr̂ê yè pâi kau xiréé mâ, koa yè kîbô vee, aè na e na gèi ye vè avâr̂i ké kîbô xi-i yè ör̂ökau. 34Aè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, koa yè kîbô, mâ êr̂ê nékö, wè kaa per̂e i Bâô ré é, 35na ûr̂û-ré bar̂ee na bwêê jë, wè kaa tee i duö köwi-e; na ûr̂û-ré bar̂ee Iérusalèm, wè ka tö-i ör̂ökau ka kau. 36Koa yè kîbô bar̂ee, mâ êr̂ê gwâ-i, wè gè da tâwai pugèwè pûr̂û gwâ-i cè ki uè mâ bwêrê na dèxâ. 37Na e na ki ûr̂û-â na mêr̂ê tëvë xe-ve, üüwa, üüwa, aè, aè; kèi mi nô ka yaané ki mâ nââbéé.»

Vi Aʼpâgür̂ü Rö-I Ké Waa Pè Kwê Yaané

38«Gëve wê pwêr̂ê röi na é wê êr̂ê röi, êr̂ê, pièmè pè kwê pièmè, aè pèè wâ pè kwê pèè wâ. 39Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, koa yè yapurhâi kâmö ka yaané. Ö kâmö ré yè dèi poaa gaamëë xi-i, pugèwè bar̂ee dèxâ ékar̂aè yè-è. 40Ö kâmö ré bar̂i vi caa-u göu-é rö kaa vi rhôôr̂u nô, cè ki öxar̂a mêr̂ê-i, wè kâyâi yè bar̂ee mêr̂ê-i pè yakôwîî-i. 41Ö kâmö ré va wa-i cè ki vi göu rö rhaaxâ kilomèèti, vi göu vèr̂i cêmè rö pèkaar̂u-é. 42Nââ yè kâmö ré vi pëër̂ii yè-i, aè koa yè törédèè yè kâmö ré vi pëër̂ii kââ rai-i.»

Vi Méar̂i Yè Pâi Pa Vi Rhîaa

Luk 6.27-28,32-36

43«Gëve wê pwêr̂ê röi na é wê êr̂ê röi, êr̂ê: “Gèi mâ méar̂i kâmö ka tö vè ubwa i, aè cumiir̂i ka rhîaa xi-i”. 44Aè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, méar̂i pâr̂â paxa rhîaa xe-ve, waa ké-r̂é ar̂ii pâi pa waa vè yaané-ve, 45cè ke-ve pâlè Pevaa xe-ve rö rua nékö; wè na pè pwé mèèxa xi-e rö bwêêwé pâr̂â kâmö pa yaané mâ pa e, mâ tùr̂ùwaa bar̂ee kwa na ce rö bwêêwé pâr̂â kâmö pa târi mâ pa da târi. 46Gëve yè méar̂i paxa méar̂i-ve, nè yè jië na pè urhii-ve? Ö jië, cér̂é da ka waa ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â télöna? 47Gëve yè pu bwaar̂a na gëve yè pâr̂â pâ kaavèâi-ve rhar̂i, ö jië na kââ ka vi kwéjî ré gëve waa rö bwêêwé-r̂é? Cér̂é da waa ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â pa dö töö? 48Tö ökâré, na e na ki gëve dö târi, cè ki ûr̂û Pevaa xe-ve rö rua nékö ka dö târi.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index