검색 양식

Philippiens 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Paulo mâ Timotéo duö kâmö yar̂i i Kérisö Ièsu, gövu yu yè-ve paxa vi rheewaa-r̂é rö Kérisö Ièsu, pa tö Filipi, mâ yè-ve pâr̂â némèè waa ar̂ii mâ pâr̂â diköna. 2Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i mâ nâânévâ xè-i mi Bâô Pevaa xé-ré mâ Ör̂ökau Ièsu Kérisö.

Pwaér̂ö I Paulo Vè ki Ékalésia Rö Filipi

3Gö ëi yè Bâô xi-nya rö-i pâr̂â ké tâ néxâi-ve wânii xi-nya. 4Gö bâ pwaér̂ö vè ke-ve xar̂a vi or̂o rö-i pâr̂â pwaér̂ö xi-nya, 5kèi ké wii yè-ve i vi rherhî, rhavûû rèi nédaa baayê kwéyë rua xina. 6Gö dö tâ néwèi êr̂ê, ö ce ré rhavûû nêr̂ê ka e-a rö xe-ve, wè nè yè pè bwii-e kwéyë rua i nédaa i Ièsu Kérisö. 7Aè na târi na ké yè tâ néxâi-ve wânii, wè gëve tö wêê nénââ xi-nya, gëve pâi pa wii yè-ve na vi méar̂i vi bwir̂i gèré vèâ-nya, tö ka tö êê pö xi-nya, mâ tö ké nââbéé mâ ye vè avâr̂i vi rherhî. 8Wè na ye vè avâr̂i-nya na Bâô, êr̂ê, na kau aau na ké rhî vè e-ve xi-nya xè-i vi méar̂i rö pwéé Kérisö Ièsu.

9Wè ökââ pwaér̂ö xi-nya, êr̂ê, ki bâ tuö vè kau na vi méar̂i xe-ve rö-i gaamëë mâ vi rhîâgür̂ü wânii, 10cè gëve aʼvè e pâr̂â kââ ka vi kwéjî mâ cè ke-ve korhî mâ cè ki yèri pè aʼvè yaané rèi nédaa i Kérisö. 11Cè gëve rhâri xè-i pâr̂â pwêê né târi xè-i mi Ièsu Kérisö, pè rhîrhér̂é mâ pè pè kau Bâô.

Mör̂u, Wè Kérisö

12Pâ kaavèâi éé, gö rhî vè e cè gëve tâwai, êr̂ê, pâr̂â kââ ré pwa yèr̂i-nya, wè na ûr̂û é wê cowa pugèwè vè pè tuö vi rherhî ka e. 13Wè na dö tö vèa yè pâr̂â pâi pa vi târ̂î mâ yè-r̂é bar̂ee wânii, êr̂ê, na pûû-é na Kérisö na ké tö êê pö xi-nya. 14Aè na pè mör̂ö pâr̂â pâ kaavèâi pa pôr̂ô rö Kérisö na ké wê pöi-nya, cér̂é bör̂i dè mör̂ö rhùr̂ùù mâ da bar̂a rö ka êr̂ê vèa nô i Bâô.

15Aè bör̂i, wè cér̂é vi vaa i Kérisö rö-i vi yar̂ii mâ rö-i vi caa; 16Aè bör̂i, wè xè-i mi wêê nénââ ka vië. Bör̂i cér̂é-a, wè cér̂é waa rö-i vi méar̂i, wè cér̂é tâwai êr̂ê, é pè tömâ-nya vè pè vi vaa i vi rherhî ka e. 17Aè cér̂é-ré, wè cér̂é vi vaa i Kérisö rö-i vi caa, na da kèi mi wêê nénââ ka avâr̂i, wè cér̂é tâ néxâi ké yè nââbéé bwêêpë xi-nya rö ka tö êê pö xi-nya.

18Aè jië! Na dè rhau e, wè é yè waa rö-i vi tâ néxâi ka pôr̂ô, aè é yè waa rö-i avâr̂i, é bâ vi vaa i Kérisö, ökâré rö gö vi or̂o xè-i, mâ gö yè dè bâ vi or̂o vi. 19Wè gö tâwai, êr̂ê, pâr̂â kââ-ré, wè nè yè mâ mèèwâ-ê vè mör̂u xi-nya rö-i vi pwaér̂ö xe-ve, mâ ké nââbéé i ko i Ièsu Kérisö. 20Ûr̂û ké tö târ̂î yè xi-nya, mâ tâ néwèi xi-nya, êr̂ê, é yè da pè köö-nya xè-i dèxâ kââ, aè gö êr̂ê rö-i tëvë tâwai, êr̂ê, xina mâ waavi, na e rö na ké yè pè kau Kérisö rö kar̂ö-nya, wi yè rö-i ké mör̂u xi-nya, wi yè rö-i ké mé xi-nya; 21wè mör̂u xi-nya na Kérisö, mâ aʼvui yè-nya na pèii mé. 22Aè nè pè pwa nêr̂ê-nya na ké tö mör̂u rö-i kar̂ö, gö bör̂i da tâwai ö kââ-ré gö yè pâbir̂i. 23Wè gö vi rhèè rö-i kaar̂u kââ. Gö rhî vè e ké yè vi cè ki tö gövu Kérisö, ökâré ka e vi kwéjî; 24rhaaxâr̂ö, na tâ mwér̂é vi kwéjî na göi cuè rö-i kar̂ö, na pûû-é na gëve. 25Wè ökâré ka é tâ néwèi xi-nya yè-è, mâ ké tâwai xi-nya, êr̂ê, gö yè cuè, mâ gö yè cuè vèâ gèré wânii cè ki tuö vi na e xe-ve, mâ vi or̂o xe-ve rö-i tâ néwèi. 26Mâ cè ki wê kau na vi or̂o xe-ve rö pwar̂a Kérisö Ièsu xè xi-nya, na göi pwa yèr̂i-ve tëë.

27Rhaaxâr̂ö, na e na ki pâr̂i vi rherhî i Kérisö na câwâ xe-ve, cè göi pwa na ka vi javirù gèré, töwè na ki yèri-nya, gö yè bör̂i pwêr̂ê nô né-ve, êr̂ê, gëve tömâ vè mör̂ö rö-i ko ka rhaaxâ, mâ vi nââbéé rö-i rhaaxâ wêê nénââ yè tâ néwèi né vi rherhî. 28Koa yè bar̂a i paxa vi rhîaa yè-ve, wè pètâbâ né yerii xé-r̂é na ké rhîaa xé-r̂é, mâ pètâbâ né vi pè mör̂u-ve, wè ka mi xè-i Bâô na ö kââ-ré. 29Wè na méar̂i-ve na Bâô wa Kérisö cè ke-ve da vi tâ néwèi-e rö, aè gëve tâwai vi bwêêpë vè ki-e. 30Gëve vi paa i vi paa ré gëve tö rhûû na gö wê vi paa i mâ', mâ gëve tâwai gö vi paa i bar̂ee xina.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index