검색 양식

Apocalypse 8

Pètâbâ Pèkanii Na Ma Kaar̂u

1Na wê cöö pè rhùvia pètâbâ pèkanii na ma kaar̂u, na bör̂i dö tâwâdê rö nékö rèi rha böömèè pè mèèxa. 2Aè gö wê tö rhûû pâr̂â angéla pâ kanii na ma kaar̂u ré tömâ rö némèè Bâô, é bör̂i nââ yè-r̂é kanii na ma kaar̂u döö.

3Na bör̂i pwa mi na dèxâ angéla mâ vi tömâ rö kaa per̂e né kaa yâmar̂a, aè na tö xar̂a kavèè kêmör̂u mwâné mii; é bör̂i nââ yè-è pâr̂â kêê ka borhêê ka pôr̂ô, cè ki nââ vè rhaaxâ pâr̂â pwaér̂ö i pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é rö bwêêwé kaa yâmar̂a mwâné mii rö némèè kaa per̂e. 4Na bör̂i vi rua na pur̂uu pâr̂â kêê ka borhêê vèr̂i pâr̂â pwaér̂ö i pâr̂â kâmö pa vi rheewaa-r̂é rö némèè Bâô xè-i angéla. 5Aè na pè mwâ pè pur̂uu borhêê na angéla, mâ pè rhâri i kêmör̂u xè kaa yâmar̂a, na bör̂i yer̂e ria na bwêê jë, na bör̂i wê pwa na pâr̂â nör̂ö, mâ pâr̂â mêr̂ê tëvë, mâ pâr̂â kaye mâ kangarè.

Pâr̂â Döö

6Cér̂é bör̂i kâ vè tö vâ na pâr̂â angéla kanii na ma kaar̂u cè ké-r̂é ku döö, wè na wii yè-r̂é na kanii na ma kaar̂u döö.

7Na bör̂i ku döö na angéla ka baayê. Na bör̂i pwa na kwa péö mâ kêmör̂u, é ber̂a vè rhaaxâ war̂a, é bör̂i rhau yer̂e ria na bwêê jë; é bör̂i kèr̂i virai pèkarir̂i ékar̂a bwêê jë, aè é kèr̂i virai bar̂ee pèkarir̂i pâr̂â nékêê, mâ é kèr̂i rö nédeewi wânii ka mö müü.

8Na bör̂i kudö na angéla pèkaar̂u, é bör̂i yer̂e ria na nérhëë dèxâ kââ ka ûr̂û gwêêwè ka kau ka kê xè-i kêmör̂u, na bör̂i wê mii ûr̂û war̂a na dèxâ ékar̂aè pèkarir̂i nérhëë; 9na bör̂i mé na pèkarir̂i dèxâ ékar̂a pâr̂â kââ ka mör̂u rö nérhëë, mâ pèkarir̂i pâr̂â kwâ wânii ka pôr̂ô.

10Na bör̂i wê ku döö na angéla pèkarir̂i. Na bör̂i bèi ria na dèxâ âr̂âwir̂è ka kau mi xè nékö, na wér̂a vi na ûr̂û yèi, na bör̂i bèi ria ö pâr̂â kar̂ö rhëë, mâ pâr̂â kaa pwé i rhëë ka pôr̂ô. 11Aè ö néé âr̂âwir̂è-ré, wè kââ ka mèrè; na bör̂i mèrè na dèxâ ékar̂aè pèkarir̂i pâr̂â nérhëë, aè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â kâmö pa wê mé xè-i pâr̂â rhëë ré ka dö mèrè.

12Na bör̂i ku döö na angéla pèkavùè. É bör̂i ya dèxâ ékar̂a pèkarir̂i mèèxa, dèxâ pèkarir̂i var̂ui, mâ pâr̂â ékar̂a pèkarir̂i âr̂âwir̂è, cè ki wê orê na pâr̂â ékar̂aè né pèkarir̂i, na da bör̂i waa tëë na dèxâ böömèè pèkarir̂i i karèè, na ûr̂û-ré bar̂ee na bwê.

13Gö bör̂i tö rhûû mâ pwêr̂ê dèxâ dâ ré cêê rö rua néwâviöe nékö, na bör̂i êr̂ê na ce rö-i mêr̂ê aʼ xi-e ka mör̂ö, êr̂ê: «Aauu mwêê! Aauu mwêê! Aauu mwêê, yè pâr̂â kâmö pa yè cuè rö-a bwêê jë rai ké aʼ i pâr̂â döö ré cér̂é yè mâ ku i na parir̂i angéla!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index