검색 양식

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 28:17

Pol ma najɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ Rɔm tɨ

17NDɔ mɨtə go tɨ, Pol ɓa kɨ bo je lə Jɨpɨ je kadɨ rəi ɨngəi-e. Lokɨ kawi-naa, Pol əl-de ə nə: «NGakom je, m-ra nḛ madɨ m-ɔsɨ-n ta dɨje ləje al nɨm, m-ɔsɨ-n ta nḛ jibəl ɓe lə kaje je al nɨm tɔ. Nə Jɨpɨ je uwəi-mi Jorijaləm tɨ ɨləi mi dangay tɨ ji Rɔm je tɨ.