검색 양식

Dànì Kèhoį̀wo 12

Nǫ̀htsı̨ Abraham wenèè gots'ǫǫ̀ xàyeèhɂà

1Gots'ǫ̀ K'àowo Abram ts'ǫ̀ hadı, “Nenèè gots'ǫǫ̀ aąde. Nèot'ı̨ eyıts'ǫ netà wekǫ̀ agı̨ı̨t'ee sìı gıts'ǫǫ̀ aąde. Edı̨į̀ ts'ǫ̀ anede ha sìı nets'ǫ̀ haehsı̨ ha.

2Nı̨ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ ı̨łè xàgeèɂaa deè gı̨ı̨lı̨į̀ agehłe ha,

eyıts'ǫ nexè sìghà hòɂǫǫ̀ ahłe ha.

Nıızì nechà ahłe ha

eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ gıxè sìghà hòɂǫ ha.

3Dǫ nexè sìghà hogehtsı̨ı̨ sìı gıxè sìghà agohłe ha,

eyıts'ǫ dǫ yatı nezı̨-le nek'e nègııɂàa sìı yatı nezı̨-le gıghàehɂà ha.

Eyıts'ǫ nı̨ nets'ıhɂǫ̀ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gıxè sìghà hòɂǫ ha,” Nǫ̀htsı̨ yèhdı.

4Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ weyatıì k'e Abram edenèè ts'ǫǫ̀ xàèhtła. Wesah Lot yexè ajà. Abram łǫ̀hdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (75) weghoò ekò kǫ̀ta Haran gots'ǫǫ̀ xàèhtła. 5Edets'èkeè Sarayı eyıts'ǫ edesah Lot edexè ayį̀į̀là. Kǫ̀ta Haran gots'ǫ t'asìı ehkègìı̨laa eyıts'ǫ ekǫ gots'ǫ dǫ gogha eghàlageedaa nàgoèhdìı sìı edexè agį̀į̀là. Kanan nèk'e ts'ǫ̀ nageèhde eyıts'ǫ ekǫ nègı̨ı̨de.

6Abram, kǫ̀ta Shekem gà Moren wets'ǫ ts'ı nechàa nàı̨ɂaa haı̨wa ts'ǫ̀ ekǫ nèk'e hazǫǫ̀ k'ehohwho. Ekìıyeè k'e Kanan got'ı̨į̀ eyı nèk'e nàgedè ı̨lè. 7Ekǫ nèk'e gots'ǫ̀ K'àowo Abram ts'ǫ̀ wègoèht'į̀, hayèhdı, “Jǫ dèè gòɂǫǫ sìı nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıghàehɂà ha,” yèhdı. Eyıt'à Abram, eyı nèk'e gots'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ t'asìı k'eehk'ǫ̀ gha kwe ełeka nèyı̨ı̨wa t'à kwe-ladà whehtsı̨.

8Ekǫ gots'ǫ kǫ̀ta Bethel wexa sa k'àɂàa ts'ǫnèe shìh xàwheɂaa ts'ǫ̀ nììtła. Ekǫ edenı̨hbàa nàı̨hgè. Kǫ̀ta Bethel dą̀ą ts'ǫ̀ goòɂàa eyıts'ǫ kǫ̀ta Ayı gòyeh sa kàɂàa ts'ǫ̀ goòɂàa, eyı kǫ̀ta nàke wege edenı̨hbàa nàı̨hgè. Ekǫ gots'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ t'asìı k'eehk'ǫ̀ gha k'achı̨ kwe-ladà whehtsı̨ eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ xàyaı̨htı. 9Eyı tł'axǫǫ̀ Abram ekǫ gots'ǫ dèhtła, ekìı-ka nèk'e Negev gòyeh ts'ǫ̀ ajà.

Abram Egypt nèk'e ts'ǫ̀ ajà

10Ekìıyeè k'e Kanan nèk'e sıì bò whìle agòjà t'à Abram Egypt nèk'e ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ whaà-lea ts'ǫ̀ nàı̨dè. 11Egypt nèk'e ts'ǫ̀ nıwà-lea nègı̨ı̨de ekò Abram edets'èkeè Sarayı ts'ǫ̀ hadı, “Hoɂıì ts'èko wèdaat'ı̨ı̨ anet'e. 12Egypt got'ı̨į̀ neghàgeeda nı̨dè dıı hagedı ha sǫnı, ‘Dıı wets'èkeè hǫt'e,’ gedı t'à ełaàsegèhwhı ha, hanìkò nı̨ ełaànegèhwhı ha nıìle. 13Sedè anet'e nı̨ı̨dı nǫǫ̀, hanì-ı̨dè nets'ıhɂǫ̀ ełaàsegèhwhı ha-le xè nezı̨į̀ sets'ǫ̀ nageɂa ha,” Abram edets'èkeè èhdı.

14Abram Egypt nèk'e nègı̨ı̨de ekò Egypt got'ı̨į̀ Sarayı gıaɂı̨ ekò ts'èko sıì wèdaat'ı̨ nǫǫ̀ gı̨ı̨wǫ. 15K'àowocho wecheekeèdeè gıaɂı̨ t'à k'àowocho ts'ǫ̀ Sarayı ghǫ nezı̨į̀ xàyagı̨ı̨htı, eyıt'à Sarayı k'àowocho wekǫ̀ gocho ts'ǫ̀ geèhchì. 16K'àowocho, Sarayı wets'ıhɂǫ̀ Abram ts'ǫ̀ nezı̨į̀ nageɂa. Sahzǫ̀ą eyıts'ǫ ejıe łǫ gıghàı̨la, eyıts'ǫ tłı̨tsoa werezhıì eyıts'ǫ wedets'è łǫ gıghàı̨la, eyıts'ǫ dǫzhìı eyıts'ǫ ts'èko eghàlageedaa-dǫǫ̀ łǫ gıghàı̨la, eyıts'ǫ tıts'aàdìıcho t'asìı k'elee hanıı sı łǫ gıghàı̨la.

17Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo Abram wets'èkeè ts'ıhɂǫ̀ k'àowocho eyıts'ǫ wèot'ı̨ tàda nàtsoo t'à eyagı̨ı̨lı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. 18Eyıt'à k'àowocho Abram kayaı̨htı, hayèhdı, “Dànìghǫ hanì sets'ǫ̀ eghàlaı̨da? Dànìghǫ eyı ts'èko nets'èkeè hǫt'e, sets'ǫ̀ haı̨dı-le nǫǫ̀? 19Dànìghǫ eyı ts'èko sedè hǫt'e, nı̨ı̨dı nǫǫ̀? Haı̨dı t'à sets'èkeè elı̨ ha newììhchì ı̨lè. Nets'èkeè nawı̨ı̨chı gà gots'ǫǫ̀ naı̨tłe!” yèhdı. 20Eyıt'à k'àowocho edecheekeè ts'ǫ̀ goı̨de t'à Abram nageèhɂà. Wets'èkeè eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı xè nageèhɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index