검색 양식

Dànì Kèhoį̀wo 8:21

21Gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı wets'ǫ̀ wek'eek'ǫ̀ǫ sìı wegha nezı̨ t'à edets'ǫ̀ hadı, “Dǫ negechà-lea gots'ǫ t'aats'ǫǫ̀ ededzeè t'à hołı̨ı̨ nàowoò zǫ danıgedè kò, k'achı̨ wı̨ı̨zìı dèè k'e hanì hoìla agohłe ha nıìle. Eyıts'ǫ k'achı̨ wı̨ı̨zìı t'asìı hazǫǫ̀ edaa sìı gıdıhohtsı̨ ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index