검색 양식

Àireamh 2

1Agus labhair an Tighearna ri Maois, agus ri Aaron, ag ràdh,

2Suidhichidh gach duine de chloinn Israeil làimh ra bhrataich fhèin, maille ri suaicheantas taigh an athraichean: fad as mun cuairt air pàillean a’ choitheanail suidhichidh iad.

3Agus air taobh na h‑àird an ear, leth ri èirigh na grèine, suidhichidh luchd-brataich camp Iùdah, a rèir an armailtean: agus bidh Nahson mac Aminadaib na cheannard air cloinn Iùdah.

4Agus b’iad a armailt-san, eadhon iadsan a chaidh àireamh dhiubh, trì-fichead agus ceithir-mìle-deug agus sia ceud.

5Agus am fagas dha suidhichidh treubh Isachair: agus bidh Nataneel mac Shuair na cheannard air cloinn Isachair.

6Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhith, leth-cheud agus ceithir mìle agus ceithir cheud.

7An sin treubh Shebuluin: agus bidh Eliab mac Heloin na cheannard air cloinn Shebuluin.

8Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhith, leth-cheud agus seachd mìle agus ceithir cheud.

9Na h‑uile a chaidh àireamh ann an camp Iùdah, b’iad ceud mìle agus ceithir-fichead mìle agus sia mìle agus ceithir cheud, a rèir an armailtean: thèid iad seo a‑mach air thùs.

10Air taobh na h‑àird a deas bidh bratach camp Reubein, a rèir an armailtean: agus na cheannard air cloinn Reubein bidh Elisur mac Shedeuir.

11Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhith, dà‑fhichead agus sia mìle agus còig ceud.

12Agus làimh ris suidhichidh treubh Shimeoin; agus bidh Selumiel mac Shurisadai na cheannard air cloinn Shimeoin.

13Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhith, leth-cheud agus naoi mìle agus trì cheud.

14An sin treubh Ghad: agus na cheannard air mic Ghad, bidh Eliasaph mac Reueil.

15Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, dà‑fhichead agus còig mìle agus sia ceud agus lethcheud.

16Na h‑uile a chaidh àireamh ann an camp Reubein, b’iad ceud mìle, agus lethcheud agus aon mhìle, agus ceithir cheud agus lethcheud, a rèir an armailtean: agus thèid iadsan a‑mach anns an dara òrdagh.

17An sin thèid pàillean a’ choitheanail air aghaidh, maille ri camp nan Lèbhitheach am meadhon a’ champa: mar a champaicheas iad, mar sin thèid iad air an aghaidh, gach duine na àite fhèin, làimh rim brataichean.

18Air taobh na h‑àird an iar bidh bratach camp Ephraim, a rèir an armailtean: agus bidh Elisama mac Amihuid na cheannard air mic Ephraim.

19Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, dà‑fhichead mìle agus còig ceud.

20Agus làimh ris-san bidh treubh Mhanaseh: agus bidh Gameliel mac Phedahsuir na cheannard air cloinn Mhanaseh.

21Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, dà‑mhìle-dheug ar fhichead agus dà cheud.

22An sin treubh Bheniàmin: agus bidh Abidan mac Ghideoni na cheannard air mic Bheniàmin.

23Agus b’iad a armailt-san agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, còig-mìle-deug ar fhichead agus ceithir cheud.

24B’iadsan uile a dh’àirmheadh de champ Ephraim, ceud mìle, agus ochd mìle agus ceud, a rèir an armailtean: agus thèid iadsan air an aghaidh anns an treas òrdagh.

25Bidh bratach camp Dhan air taobh na h‑àird a tuath a rèir an armailtean: agus bidh Ahieser mac Amisadai na cheannard air cloinn Dhan.

26Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, trì-fichead agus dà mhìle agus seachd ceud.

27Agus làimh ris campaichidh treubh Aseir; agus bidh Pagiel mac Ocrain na cheannard air cloinn Aseir.

28Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, dà‑fhichead agus aon mhìle agus còig ceud.

29An sin treubh Naphtali: agus bidh Ahira mac Enain na cheannard air cloinn Naphtali.

30Agus b’iad a armailt-san, agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, leth-cheud agus trì mìle agus ceithir cheud.

31B’iadsan uile a chaidh àireamh ann an camp Dhan, ceud mìle agus leth-cheud agus seachd mìle agus sia ceud: imichidh iadsan fa dheireadh lem brataichean.

32Is iad sin iadsan a dh’àirmheadh de chloinn Israeil, a rèir taighean an athraichean: b’iadsan uile a chaidh àireamh de na campannan, a rèir an armailtean, sia ceud mìle agus trì mìle agus còig ceud agus lethcheud.

33Ach cha d’àirmheadh na Lèbhithich am measg chloinn Israeil, mar a dh’àithn an Tighearna do Mhaois.

34Agus rinn clann Israeil a rèir gach nì a dh’àithn an Tighearna do Mhaois: mar sin champaich iad làimh rim brataichean, agus mar sin chaidh iad air an aghaidh, gach aon a rèir an teaghlaichean, a rèir taighean an athraichean.

Am Bìoball Gàidhlig 1992

© Comann Bhìoball na h-Alba 1992, 2017
© Scottish Bible Society 1992, 2017

More Info | Version Index