검색 양식

ʻEkisotosi 24

1 ʻOku fekau ke ʻalu hake ʻa Mōsese ki he moʻunga. 3 ʻOku lea ʻae kakai te nau talangofua. 4 ʻOku fokotuʻu ʻe Mōsese ʻae feilaulauʻanga mo e maka ʻe hongofulu ma ua. 6 ʻOku ne luluku ʻae toto ʻoe fuakava. 9 ʻOku fakahā ʻae nāunau ʻae ʻOtua. 14 ʻOku leʻohi ʻae kakai, ʻe ʻElone mo Hua. 15 Ko e ʻalu ʻa Mōsese ki he moʻunga, pea nofo ai ʻi he ʻaho ʻe fāngofulu, mo e pō ʻe fāngofulu.

1PEA pehē ʻe ia kia Mōsese, “ʻAlu hake koe kia Sihova, ʻa koe mo ʻElone, mo Natapi, mo ʻApiu, mo e kau mātuʻa ʻo ʻIsileli ʻe toko fitungofulu; pea punou hifo ʻakimoutolu mei he mamaʻo ʻo hū. 2Pea ko Mōsese tokotaha pe ʻe haʻu ʻo ofi kia Sihova: kaeʻoua te nau haʻu ʻo ofi; pea ʻoua naʻa ʻalu hake ʻae kakai mo ia.”

3¶ Pea naʻe haʻu ʻa Mōsese ʻo ne tala ki he kakai ʻae ngaahi folofola kotoa pē ʻa Sihova, mo e ngaahi fono kotoa pē; pea tali lea taha pe ʻae kakai kotoa pē, ʻonau pehē, “Ko e ngaahi lea kotoa pē kuo folofolaʻaki ʻe Sihova te mau fai.” 4Pea naʻe tohi ʻe Mōsese ʻae ngaahi folofola kotoa pē ʻa Sihova, pea tuʻu hengihengi hake ia ʻi he pongipongi, ʻo ne langa ʻae feilaulauʻanga ʻi he lalo moʻunga, mo e maka ʻe hongofulu ma ua, ʻo fakatatau ki he faʻahinga ʻe hongofulu ma ua ʻo ʻIsileli. 5Pea fekau ʻe ia ʻae kau talavou ʻi he fānau ʻa ʻIsileli, pea naʻa nau ʻatu ʻae ngaahi feilaulau tutu kia Sihova, mo e ngaahi feilaulau ʻoe melino, ko e fanga pulu. 6Pea naʻe toʻo ʻe Mōsese hono vaeua mālieʻanga ʻoe toto, ʻo ne lingi ia ki he ngaahi ipu; pea ko hono vahe ʻe taha ʻoe toto naʻa ne luluku ʻaki ʻae feilaulauʻanga. 7Pea toʻo ʻe ia ʻae tohi ʻoe fuakava, ʻo ne lau ia ke ongoʻi ʻe he kakai: pea naʻa nau tala, ‘Ko e meʻa kotoa pē kuo folofola ki ai ʻa Sihova te mau fai, pea te mau talangofua.” 8Pea naʻe toʻo ʻe Mōsese ʻae toto, ʻo ne luluku ia ki he kakai, ʻo ne pehē, “Vakai, ko e toto ʻoe fuakava, ʻaia kuo fai ʻe Sihova mo kimoutolu ʻi he ngaahi folofola ni kotoa pē.”

9¶ Pea toki ʻalu hake ai ʻa Mōsese, mo ʻElone, mo Natapi, mo ʻApiu, mo e kau mātuʻa ʻo ʻIsileli ʻe toko fitungofulu. 10Pea naʻa nau mamata ki he ʻOtua ʻo ʻIsileli; pea naʻe ʻi hono lalo vaʻe ʻae ngāue ʻo hangē ha faliki maka ko e safaia, pea naʻe tatau mo e langi maʻa ʻa hono malama. 11Pea naʻe ʻikai hili hono nima ki he kau mātuʻa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli; pea naʻa nau mamata ki he ʻOtua foki, ʻonau kai mo inu.

12¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, “ʻAlu hake koe kiate au ʻi he moʻunga, pea nofo ai: pea te u tuku kiate koe ʻae maka lafalafa ʻe ua, pea mo e fono, mo e ngaahi fekau kuo u tohi; koeʻuhi ke ke ako ʻaki ia.” 13Pea naʻe tuʻu hake ʻa Mōsese mo hono tauhi ko Siosiua: pea naʻe ʻalu hake ʻa Mōsese ki he moʻunga ʻoe ʻOtua. 14Pea naʻe tala ʻe ia ki he kau mātuʻa, “Mou tatali ʻi heni kiate kimaua, ke ʻoua ke ma toe ʻomi kiate kimoutolu: pea vakai, ʻoku ʻiate kimoutolu ʻa ʻElone, mo Hua: kapau ʻe ai ha meʻa ʻi ha tangata ke fai, ke haʻu ia kiate kinaua.” 15Pea naʻe ʻalu hake ʻa Mōsese ki he moʻunga, pea naʻe ʻuʻufi ʻae moʻunga ʻe he ʻao. 16Pea naʻe nofo mai ʻae nāunau ʻo Sihova ki he moʻunga ko Sainai, pea naʻe ʻuʻufi ia ʻe he ʻao ʻi he ʻaho ʻe ono: pea naʻe folofola ia kia Mōsese ʻi hono fitu ʻoe ʻaho mei he loto ʻao. 17Pea naʻe hā mai ʻae nāunau ʻo Sihova ʻo hangē ko e afi fakaʻauha ʻi he tumutumu ʻoe moʻunga, ʻi he ʻao ʻoe fānau ʻa ʻIsileli. 18Pea naʻe ʻalu ʻa Mōsese ki he loto ʻao, ʻo ʻalu hake ki he moʻunga: pea naʻe ʻi he moʻunga ʻa Mōsese ʻi he ʻaho ʻe fāngofulu mo e pō ʻe fāngofulu.