검색 양식

ʻEkisotosi 26

1 Ko e puipui ʻe hongofulu ʻoe fale fehikitaki. 7 Ko e puipui fulufuluʻi kosi ʻe hongofulu ma taha. 14 Ko e ʻuʻufi ʻaki ʻae kiliʻi sipitangata. 15 Ko e ngaahi laupapa ʻoe fale fehikitaki mo honau ngaahi tuʻunga, mo e ngaahi ʻakau. 34 Ko e puipui ki he puha. 36 Ko e puipui ki he matapā.

1“PEA te ke ngaohi foki ʻae fale fehikitaki mo e puipui ʻe hongofulu ʻaki ʻae tupenu tuʻovalevale, mo e lanu moana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho: mo e selupimi kuo ngaohi fakapotopoto. 2Ko hono lōloa ʻoe puipui ʻe taha, ko e hanga ʻe nimangofulu ma ono, mo hono māukupu ʻoe puipui pe taha ko e hanga ʻe valu: pea ʻe fuofua tatau pe ʻae ngaahi puipui kotoa pē. 3Pea ko e puipui ʻe nima ʻe fakahoko ʻae taha ki he taha; pea ko e puipui kehe ʻe nima ʻe fakahoko ʻae taha ki he taha. 4Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi kavei lanumoana ki he kapa ʻoe puipui ʻe taha mei he kapa ʻi he hokoʻanga; pea ke fai pehē pe, ʻi he kapa ʻoe puipui ʻe taha, ʻi he hokoʻanga ʻo hono ua. 5Ke ke ngaohi ʻae kavei ʻe nimangofulu ki he puipui ʻe taha, pea mo e kavei ʻe nimangofulu ki he kapa ʻoe puipui ʻoku ʻi he hokoʻanga ʻo hono ua: koeʻuhi ke fehokotaki ia. 6Pea ke ngaohi ʻae fakamaʻu koula ʻe nimangofulu, ke fakahoko ʻaki ʻae puipui pea ʻe hoko ia ko e fale fehikitaki pe taha.

7¶ “Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi puipui mei he fulufulu ʻi kosi ke fakapulonga ʻaki ʻae fale fehikitaki: ke ke ngaohi ʻae puipui ʻe hongofulu ma taha. 8Ko hono lōloa ʻoe puipui ʻe taha ko e hanga ʻe onongofulu, mo hono māukupu ʻo ia, ko e hanga ʻe valu: pea ʻe fua tatau pe ʻae puipui ʻe hongofulu ma taha. 9Pea ke hokohoko ʻae puipui ʻe nima ke taha pe, mo e puipui ʻe ono ke fakataha, pea ke peluki hono ono ʻoe puipui ʻi he ʻao ʻoe mata fale fehikitaki. 10Pea te ke ngaohi ʻae kavei ʻe nimangofulu ʻi he kapa ʻoe puipui ʻe taha ʻaia ʻoku ʻituʻa ʻi he hokoʻanga, mo e kavei ʻe nimangofulu ʻi he kapa ʻoe puipui ʻoku hokohoko ki hono ua. 11Pea te ke ngaohi ʻae fakamaʻu palasa ʻe nimangofulu, pea ʻai ʻae fakamaʻu ki he ngaahi kavei, ʻo hokohoko ʻaki ʻae fakapulonga, ke hoko ʻo taha pe ia. 12Pea ko hono konga ʻoku toe ʻi he puipui ʻoe fale fehikitaki, ko e vaeua ʻoe puipui ʻoku toe ʻe tautau pe ia ʻituʻa ʻi he tuʻafale. 13Pea ko e hanga ʻe ua ʻi he faʻahi ʻe taha, mo e hanga ʻe ua ʻi he faʻahi ʻe taha ʻo ia, ʻoku toe ʻi hono lōloa ʻoe ngaahi puipui ʻoe fale fehikitaki, ʻe tāupe ia ki hono faʻahi ʻe ua ʻoe fale ʻi he potu ni, mo e potu na ke ʻufiʻufi ia. 14“Pea te ke ngaohi ʻae meʻa fakapulonga ki he fale fehikitaki ʻaki ʻae ngaahi kili ʻoe sipitangata kuo tuku kula, mo e meʻa fakapulonga ʻe taha kituʻa ʻi he ngaahi kiliʻi pasa.

15¶ “Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi laupapa ki he fale fehikitaki mei he ʻakau ko e sitimi ke tuʻu tonu. 16Ko hono lōloa ʻoe laupapa ko e hanga ʻe uofulu, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māukupu ʻoe laupapa pe taha. 17Ke ua hono hokoʻanga ʻi he laupapa pe taha, ke tuʻu hangatonu atu pe ʻae taha ki he taha: pea ke fai pehē pe ki he laupapa kotoa pē ʻoe fale fehikitaki. 18Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi laupapa ki he fale fehikitaki, ko e laupapa ʻe uofulu ki he feituʻu tonga ke hanga ki tonga. 19Pea ke ngaohi ʻae tuʻunga siliva ʻe fāngofulu ki lalo ʻi he laupapa ʻe uofulu: ko e tuʻunga ʻe ua ki lalo ʻi he laupapa ʻe taha, ki hono mui potu ʻe ua, mo e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha ki hono mui potu ʻe ua. 20Pea ki hono potu fakatokelau ʻoe fale fehikitaki ʻe ʻai ʻae laupapa ʻe uofulu. 21Mo honau tuʻunga siliva ʻe fāngofulu; ko e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha, mo e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha. 22Pea ke ngaohi ʻae laupapa ʻe ono ki he potu fale fehikitaki ki he toʻangalaʻā. 23Pea te ke ngaohi ʻae laupapa ʻe ua ki he tuliki ʻoe fale fehikitaki ʻi hono faʻahi ʻe ua. 24Pea ʻe hokohoko ia ʻi lalo, pea ʻe hokohoko ia ʻi ʻolunga ʻi he ʻulu ʻo ia ki hono kavei ʻe taha: ʻe fai pehē ki ai fakatouʻosi: ko e ongo tuliki ia. 25Pea ko e laupapa ʻe valu ia, mo honau ngaahi tuʻunga siliva, ko e tuʻunga ʻe hongofulu ma ono; ko e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha, mo e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha.

26¶ “Pea te ke ngaohi ʻae ngaahi ʻakau fakalava mei he ʻakau ko e sitimi; ko e nima ki he ngaahi laupapa ʻi he potu ʻe taha ʻoe fale fehikitaki, 27Pea ko e ʻakau fakalava ʻe nima ki he ngaahi laupapa ʻi he potu ʻe taha ʻoe fale fehikitaki, pea ko e ʻakau fakalava ʻe nima ki he ngaahi laupapa ʻoe potu ʻoe fale fehikitaki, ki he potu ʻe ua ki he toʻangalaʻā. 28Pea ko e ʻakau fakalava ʻi loto ʻi he ngaahi laupapa, ʻe tau ia ʻi he potu ʻe taha ʻo aʻu ki he potu ʻe taha. 29Pea te ke ʻaofi ʻae ngaahi laupapa ʻaki ʻae koula, pea ngaohi ʻaki ʻae koula honau ngaahi kavei, ke ʻai ki ai ʻae ʻakau fakalava: pea ke ʻaofi ʻae ngaahi ʻakau fakalava ʻaki ʻae koula. 30Pea te ke fokotuʻu hake ʻae fale fehikitaki ʻo fakatatau ki he fakatātā ko ia ʻaia naʻe fakahā kiate koe ʻi he moʻunga.

31¶ “Pea te ke ngaohi ʻae puipui ʻaki ʻae lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale, ʻi he ngāue fakapotopoto: pea ʻe ngaohi ki ai ʻae selupimi: 32Pea ke tautau ia ki he pou ʻe fā ʻoe ʻakau ko e sitimi kuo ʻaofi ʻaki ʻae koula; ko e koula pe honau ngaahi tautauʻanga, ki honau tuʻunga siliva ʻe fā.

33¶ “Pea te ke tautau ʻae puipui ʻi lalo ʻi he ngaahi fakamaʻu, koeʻuhi ke ke ʻomi ki ai ki he loto puipui ʻae puha ʻoe fuakava: pea ʻe vaheʻi kiate kimoutolu ʻe he puipui ʻae Potu Tapu mei he Potu Toputapu ʻaupito. 34Pea te ke hili ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ki he funga puha ʻoe fuakava ʻi he Potu Toputapu ʻaupito. 35Pea te ke tuku ʻae palepale ʻituʻa ʻi he puipui, mo e tuʻunga maama ke tuʻu ʻo hanga tonu atu ki he palepale ʻi he faʻahi ʻoe fale fehikitaki ʻoku hanga ki tonga: pea te ke tuku ʻae palepale ʻi he potu tokelau. 36Pea te ke ngaohi ʻae meʻa tautau ki he matapā ʻoe fale fehikitaki, ʻoe lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale, kuo ngaohi ʻaki ʻae tuitui poto. 37Pea te ke ngaohi ki he meʻa tautau ʻae pou ʻakau sitimi ʻe nima, ʻo ʻaofi ia ʻaki ʻae koula, pea ʻe koula mo honau tautauʻanga: pea te ke haka ki ai ʻae tuʻunga palasa ʻe nima.