검색 양식

ʻEkisotosi 30:16

16Pea te ke toʻo ʻae ngaahi paʻanga fakalelei ʻae fānau ʻa ʻIsileli, ʻo vahe ia ki he ngāue ʻoe fale fakatahaʻanga ʻoe kakai: koeʻuhi ke hoko ia ko e meʻa fakamanatu ki he fānau ʻa ʻIsileli ʻi he ʻao ʻo Sihova, ke fai ʻaki ʻae fakalelei ki homou laumālie.”