검색 양식

Nomipā 3:3

3Pea ko e hingoa ia ʻoe ngaahi foha ʻo ʻElone naʻe fakanofo ko e kau taulaʻeiki, ʻakinautolu naʻa ne fakatapui ke ngāue ʻi he ngāue fakataulaʻeiki.